คณะกรรมการประจำสำนัก

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ
ประธานกรรมการ

นายจิรายุ อัครวิบูลย์กิจ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ
กรรมการ

นายธำรงค์ แจงเชื้อ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ จริยาเอกภาส
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและกิจการทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจันทนา กสิวิทย์
ผู้ช่วยเลขานุการ