โครงสร้างคณะกรรมการประจำสำนัก

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ
ประธานกรรมการ

นายจิรายุ อัครวิบูลย์กิจ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองประธานกรรมการ

กรรมการ

นายธำรงค์ แจงเชื้อ
กรรมการ

ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและกิจการทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจันทนา กสิวิทย์
ผู้ช่วยเลขานุการ