แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทบ.01 ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา >>ดาวน์โหลด

ทบ.02 ใบคำร้องกลับเข้าศึกษา >>ดาวน์โหลด

ทบ.03 ใบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา >>ดาวน์โหลด

ทบ.04 ใบคำร้องขอผ่อนผันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับฯ ข้อ 22.4 >>ดาวน์โหลด

ทบ.05 ใบคำร้องขอศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (AU) >>ดาวน์โหลด

ทบ.06 ใบคำร้องทั่วไป >>ดาวน์โหลด

ทบ.07 ใบคำขอเปลี่ยนชื่อ >>ดาวน์โหลด

ทบ.08 หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง >>ดาวน์โหลด

ทบ.09 แบบคำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา >>ดาวน์โหลด

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำ/เกินหน่วยกิตที่กำหนด >>ดาวน์โหลด

ทบ.12 ใบคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา >>ดาวน์โหลด

ทบ.13 ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ >>ดาวน์โหลด

ทบ.14 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา >>ดาวน์โหลด

ทบ.16 ใบคำร้องขอเปลี่ยนวิชาเลือก >>ดาวน์โหลด

ทบ.17 ใบคำร้องขอรหัสผ่าน >>ดาวน์โหลด

ทบ.18 บันทึกข้อความ / Memorandum >>ดาวน์โหลด

หนังสือมอบอำนาจ >>ดาวน์โหลด

ทบ.19 ใบคำร้องขอลาออก >>ดาวน์โหลด

ทบ.20 ใบคำร้องขอย้ายสาขาวิชา/คณะ >>ดาวน์โหลด

ทบ.21 ใบคำร้องขอโอนย้ายสถาบัน >>ดาวน์โหลด

มทร.01 ใบคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร >>ดาวน์โหลด

มทร.42 ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต >>ดาวน์โหลด

ใบคำร้องขอเปลี่ยนคำขานนามบัณฑิต >>ดาวน์โหลด