แบบฟอร์มระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มคำร้องสำหรับบัณฑิตศึกษา

 • บ.01 คำร้องทั่วไป >> ดาวน์โหลด
 • บ.02 คำร้องขอแต่งตั้ง-เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  >> ดาวน์โหลด
 • บ.03 แบบขออนุมัติแผนการเรียน >> ดาวน์โหลด
 • บ.03(1) คำร้องขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน >> ดาวน์โหลด
 • บ.04 คำร้องขอสอบหัวข้อและเค้าโครง >> ดาวน์โหลด
 • บ.04(1)ผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ >> ดาวน์โหลด
 • บ.05 แบบตรวจฟอร์มโครงการวิทยานิพนธ์ >> ดาวน์โหลด
 • บ.06 แบบขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ >> ดาวน์โหลด
 • บ.06 (1) แบบขอเปลี่ยนแปลงโครงการวิทยานิพนธ์ >> ดาวน์โหลด
 • บ.07 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง >> ดาวน์โหลด
 • บ.07(1) ผลการสอบวิทยานิพนธ์และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง >> ดาวน์โหลด
 • วพ.01 แบบขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ หลังสอบปากเปล่า  >> ดาวน์โหลด
 • วพ.02 คำร้องขอส่งวิทยานิพนธ์ >> ดาวน์โหลด
 • วพ.03 แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ >> ดาวน์โหลด
 • ใบรับรองวิทยานิพนธ์ >> ดาวน์โหลด