แบบฟอร์มระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มคำร้องสำหรับบัณฑิตศึกษา

บ.01 คำร้องทั่วไป >>ดาวน์โหลด

บ.02 คำร้องขอแต่งตั้ง-เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ >>ดาวน์โหลด

บ.03 แบบขออนุมัติแผนการเรียน >>ดาวน์โหลด

บ.03(1) คำร้องขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน >>ดาวน์โหลด

บ.04 คำร้องขอสอบหัวข้อและเค้าโครง >>ดาวน์โหลด

บ.04(1)ผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ >>ดาวน์โหลด

บ.05 แบบตรวจฟอร์มโครงการวิทยานิพนธ์ >>ดาวน์โหลด

บ.06 แบบขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ >>ดาวน์โหลด

บ.06 (1) แบบขอเปลี่ยนแปลงโครงการวิทยานิพนธ์ >>ดาวน์โหลด

บ.07 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง >>ดาวน์โหลด

บ.07(1) ผลการสอบวิทยานิพนธ์และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง >>ดาวน์โหลด

วพ.01 แบบขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ หลังสอบปากเปล่า >>ดาวน์โหลด

วพ.02 คำร้องขอส่งวิทยานิพนธ์ >>ดาวน์โหลด

วพ.03 แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ >>ดาวน์โหลด

ใบรับรองวิทยานิพนธ์ >>ดาวน์โหลด