สอบถามการรับสมัคร

วิทยาเขตและที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มี 4 วิทยาเขต

ส่วนกลาง(บางพระ) 43  ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20110 
  โทรศัพท์ 038-358137 ต่อ 8104, 8105 หรือ 081-9821881 
  โทรสาร 038-342493 
  Website :  http://www.rmutto.ac.th
 
วิทยาเขตจันทบุรี  131  ม.5  ถนนบำราศนราดูร  ตำบลพลวง  กิ่งอำเภอเขาคิชฌากูฏ จังหวัดจันทบุรี  22210
  โทรศัพท์  039-307001-4
  โทรสาร  039-307268
  Website :  http://www.chan.rmutto.ac.th
   
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  122/41  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์  02-6922360-4
  โทรสาร  02-2773693
  Website :  http://www.cpc.rmutto.ac.th
   
วิทยาเขตอุเทนถวาย  255  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 13300
  โทรศัพท์  02-2527029
  โทรสาร  02-2527580
  Website :  http://www.uthen.rmutto.ac.th