ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน

กระบวนการรับนักศึกษาใหม่ >>ดาวน์โหลด
กระบวนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ของนักศึกษา >>ดาวน์โหลด
กระบวนการขอเพิ่มรายวิชา >>ดาวน์โหลด
กระบวนการขอถอนรายวิชาได้รับอักษร W >>ดาวน์โหลด
กระบวนการเก็บรวบรวมและจัดทำสถิตินักศึกษา >>ดาวน์โหลด
กระบวนการตรวจสอบวุฒิการศึกษา >>ดาวน์โหลด
กระบวนการขอลาพักการศึกษา >>ดาวน์โหลด
กระบวนการขอรักษาสภาพนักศึกษา >>ดาวน์โหลด
กระบวนการขอกลับเข้าศึกษา >>ดาวน์โหลด
กระบวนการขอคืนสภาพนักศึกษา >>ดาวน์โหลด
กระบวนการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร >>ดาวน์โหลด
กระบวนการบริหารหลักสูตร >>ดาวน์โหลด
กระบวนการประมวลผลการเรียนประจำภาคการศึกษา >>ดาวน์โหลด
กระบวนการแก้ค่าระดับคะแนน มส. (I) >>ดาวน์โหลด
กระบวนการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา >>ดาวน์โหลด
กระบวนการขอสำเร็จการศึกษา >>ดาวน์โหลด
กระบวนการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา >>ดาวน์โหลด
กระบวนการตรวจสอบวุฒิการศึกษา (ศิษย์เก่า) >>ดาวน์โหลด
กระบวนการจัดทำตารางสอน >>ดาวน์โหลด
กระบวนการจัดทำตารางสอบประจำภาค (สอบกลาง-ปลายภาค) >>ดาวน์โหลด
การจัดทำตารางสอน-ตารางสอบ ภาคการศึกษาฤดูร้อน >>ดาวน์โหลด
กระบวนการรับหนังสือ >>ดาวน์โหลด
กระบวนการส่งหนังสือภายใน – ภายนอก >>ดาวน์โหลด
กระบวนการงานแผนงานและงบประมาณ >>ดาวน์โหลด
กระบวนการขออนุมัติไปราชการ >>ดาวน์โหลด
กระบวนการงานพัสดุ – การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน >>ดาวน์โหลด
กระบวนการงานประกันคุณภาพ >>ดาวน์โหลด