แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ

แผนกลยุทธ์

           แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561-2565

           แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2559-2563

           แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2556-2560

           แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2555-2559

           แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2554-2558

           แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ 2553-2556

แผนปฏิบัติการ