ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

              รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2552

              รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2553

              รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554

              รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

              รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556

              รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557
  ภาพรวมมหาวิทยาลัย
  แยกด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์

              รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตแยกด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์
  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจำแนกตามคณะ สาขาวิชา สถานภาพการทำงาน

               รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต