การดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร

การดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรใหม่ (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 60) ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรปรับปรุง (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 60) ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มในการจัดทำหลักสูตร (มคอ.2) >>PDF<< >>word<<
 • ตัวอย่าง Power Point ในการนำเสนอหลักสูตร ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) (ฉบับใหม่) ดาวน์โหลด
 • เล่มกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดาวน์โหลด
 • มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
 • คุ่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557 ดาวนโหลด
 • ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย (31 สิงหาคม 2555) ดาวน์โหลด
 • คู่มือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการรับทราบหลักสูตรของ สกอ. ดาวน์โหลด
 • คู่มือการเขียนรายการอ้างอิง ตามแบบAPA Style ,6th Edition ดาวน์โหลด
 • แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
 • แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ศธ.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร-และแนวบริหารหลักสูตร ป.ตรี ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ศธ.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และแนวบริหารหลักสูตร บัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ดาวน์โหลด
 • แบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สมอ.08 ดาวน์โหลด
 • แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.02) เกณฑ์ 2558 ดาวน์โหลด
 • แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.04) เกณฑ์ 2558 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบาย มคอ.3 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบาย มคอ.4 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบาย มคอ.5 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบาย มคอ.6 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบาย มคอ.7 ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม มคอ.3 ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม มคอ.4 ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม มคอ.5 ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม มคอ.6 ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม มคอ.7 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

เกณฑ์มาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.

 • ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดาวน์โหลด
 • ประกาศ สกอ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด
 • รวม กฎกระทรวง ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ/ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2547 – 2552 ดาวนโหลด
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลด
 • การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ สกอ. เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ดาวน์โหลด
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ สกอ. เรื่อง นโยบายและมาตรฐานการจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด
 • ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ.2545 ดาวน์โหลด
 • รวมกฏกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศและมติคณะกรรมการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทางและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เมษายน 2552 – กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลด
 • มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด

การขอนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร

 • แนวปฏิบัติในการจัดนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา ดาวน์โหลด
 • คู่มือการจัดทำแบบรายงานการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด