เอกสารการประเมิน

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สายสนับสนุน (ทดลองงาน)  >>  ดาวน์โหลด
 • แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 1)      >> ดาวน์โหลด
 • แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 2)
  >> ดาวน์โหลด
 • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 3)
  >> ดาวน์โหลด
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สายสนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) >> ดาวน์โหลด
 • แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 1) >> ดาวน์โหลด
 • แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 2)
  >> ดาวน์โหลด
 • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 3)  >> ดาวน์โหลด