รับสมัครปริญญาตรี (วุฒิ ปวส.)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
===================================