รับสมัครปริญญาตรี (วุฒิ ปวส.)

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


รอบโควตา ปวช. ปวส.
ปิดรับสมัคร


ปวส. รอบที่ 4
เปิดรับสมัคร 9-19 พ.ค. 62

เปิดรับในอีก

รอบ ปวส. รอบที่ 1
เปิดรับสมัคร 1-15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร


ปวส. รอบที่ 5
เปิดรับสมัคร 30 พ.ค.-10 มิ.ย. 62

เปิดรับในอีก
ปวส. รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร 4 ก.พ.-23 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร


ปวส. รอบที่ 3
เปิดรับสมัคร 17-29 เม.ย. 62

สมัครเรียน คลิก