รับสมัคร รอบรับตรงร่วมกัน

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รายละเอียดการรับสมัคร
เวลารับสมัคร (17-29 เม.ย. 2562) สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (9 พ.ค. 2562)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) พร้อมยืนยันสิทธิ์ (12 พ.ค. 2562)
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (17 พ.ค. 2562)
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (17-24 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (30 พ.ค. 2562)