รับสมัคร รอบ Admission

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4 Admission

รายละเอียดการรับสมัคร
เวลารับสมัคร (9-19 พ.ค. 2562) สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (29 พ.ค. 2562)
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) พร้อมยืนยันสิทธิ์ ( 3 มิ.ย. 2562)
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (7 มิ.ย. 2562)
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (7-14 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (21 มิ.ย. 2562)