ดาวน์โหลด

แบบสำรวจข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา/ฝึกงาน เทอม 2/2560
แบบฟอร์มประกวดสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560
แบบสำรวจข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา/ฝึกงาน เทอม 1/2560
แบบสำรวจข้อมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา เทอม 2/2559
แบบสำรวจข้อมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา เทอม 1/2559
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจดีเด่น ระดับชาติ
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2558
คู่มือสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Handbook)